Монгол орны ойт хээрийн ургамал тэдгээрийг таних, цуглуулах ургамлын хатаадас хийх, хээрийн аялалд оролцож байгаль хамгаалах хэрэгцээ бий болж буйг ойлгох зэрэг танин мэдэх үйл ажиллагааг дэмжих зорилготой боловсролын хөтөлбөр хэрэгжиж байна. Энэхүү хөтөлбөр нь танхим, хээрийн дадлага гэсэн 2 үе шаттайгаар явагдлаа.